top of page
ロゴ.png

Ở Mikkel Art, chúng tôi không hướng dẫn cách thể hiện hay đăng bài cho trẻ em mà để ở khu vườn giới thiệu. Vì vậy, dù cùng một loại nghệ thuật nhưng cách sử dụng và phản ứng của trẻ có thể khác nhau tùy theo từng vườn. Báo cáo này báo cáo các trường hợp sử dụng của những lời giới thiệu đó. 

Chúng tôi hy vọng rằng việc chia sẻ các trường hợp sử dụng của mỗi trường mẫu giáo sẽ dẫn đến nhận thức của các giáo viên mẫu giáo và những cách thức mới để thưởng thức nghệ thuật.

スクリーンショット 2020-09-16 12.27.02.png
スクリーンショット 2020-09-16 12.27.07.png
スクリーンショット 2020-09-16 12.27.31.png
スクリーンショット 2020-09-16 12.27.12.png
bottom of page