Danh sách tài liệu dành cho học viên được chứng nhận "Các triệu chứng ngoại vi"

Vui lòng nhấp chuột phải vào các tài liệu sau để tải xuống và sử dụng chúng.

Đối với "Excel Đánh giá", hãy nhớ nhấp chuột phải và chọn "Lưu Mục tiêu Dưới dạng" và nhập tên tệp.  [Tên học sinh] Đánh giá Excel  Và lưu nó trước khi mở nó.

スクリーンショット 2022-06-17 17.13.40.png

★ Cách tải xuống

Tải xuống từng tài liệu như sau.

1 Nhấp chuột phải vào hình ảnh hoặc tên vật liệu bên dưới hình ảnh

2 Chọn "Lưu mục tiêu dưới dạng tệp"

3 Nhập tên vật liệu và lưu

◼︎ Yêu cầu

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

ĐT 053-489-9850

  (9-19 giờ  Mở quanh năm)

shop@sprayart-xin.com  

  (Lễ tân 24 giờ)