top of page

Xử lý thông tin cá nhân

1. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định về bảo vệ thông tin cá nhân, các hướng dẫn do chính phủ đặt ra và các tiêu chuẩn khác.

 

2. Chúng tôi sẽ chỉ rõ mục đích sử dụng thông tin cá nhân và thu nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân một cách thích hợp. Thông tin cá nhân có được sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng đã nêu, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

 

3. Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của người đó, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

 

4. Về việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp tổ chức, vật chất, con người và kỹ thuật thích hợp và thực hiện các biện pháp quản lý an toàn.

 

5. Chúng tôi sẽ xây dựng và phổ biến các quy tắc liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời cung cấp giáo dục và khai sáng để xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.

 

6. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra việc xử lý thông tin cá nhân, hệ thống quản lý và các nỗ lực, đồng thời liên tục cải tiến và xem xét thông tin đó.

 

7. Khi thuê ngoài, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tính đủ điều kiện và hướng dẫn, giám sát quản lý thông tin kỹ lưỡng.

 

8. Chúng tôi sẽ tiết lộ, sửa chữa, thêm, xóa, hoặc thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân theo yêu cầu của người theo quy định của pháp luật, và phản hồi phù hợp với các ý kiến và tham vấn.

 

 

Công ty liên doanh từ Đại học Shizuoka

Công ty TNHH Spray Art Exin

Giám đốc đại diện Ron Hashiguchi

bottom of page